Rejestracja firmy w Bułgarii

Rejestracja firmy w Bułgarii

Podstawowe dokumenty i procedura rejestracji firm w Bułgarii

Od 1 stycznia 2008 r. Agencja ds. rejestracji (Agencja po wpiswanijata) przy Ministerstwie Sprawiedliwości  dokonuje rejestracji firm na podstawie następujących przepisów:

  • Kodeks Handlowy (Targowski zakon),
  • Ustawa o rejestrze handlowym (Zakon za targowskija registyr),
  • Rozporządzenie (Naredba) Nr 1 z 14.02.2007 r. dotyczące prowadzenia, przechowywania i dostępu do rejestru handlowego (opubl. w Dzienniku Ustaw(Dyrżawen westnik) nr 18 z 27.02.2007 r., uzup. Dz.U, 20/6.03.2007 r., zmiana Dz.U. 111/22.12.2007r.),
  • Stawki opłat skarbowych, pobieranych przez Agencję ds. rejestracji (Taryfa).

Zgłoszenie wpisu (rejestracji) na właściwym formularzu może być złożone w każdym rejonowym oddziale Agencji niezależnie od miejsca siedziby handlowca. Oddziały Agencji mieszczą się w siedzibach sądów rejonowych. Zgłoszenie może być złożone również w formie elektronicznej, przy zachowaniu przepisów dotyczących podpisu elektronicznego. Zgłoszenie i załączniki należy sporządzić w języku bułgarskim. Dokumenty mogą być wypełnione w każdym z języków Unii Europejskiej, przy czym należy dołączyć poświadczone notarialnie tłumaczenia na język bułgarski. Pracownik Agencji rozpatruje zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od daty przyjęcia. Odmowę rejestracji można zaskarżyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby spółki w terminie 7 dni od daty otrzymania. Formularz zgłoszenia zawiera wszystkie dane niezbędne do wpisu (zarejestrowania spółki).