Firma w Bułgarii

Firma w Bułgarii

Rejestracja firm w Bułgarii odbywa się w oparciu o Kodeks Handlowy i Ustawę o Rejestrze Handlowym, która od 1 stycznia 2008 r. zmieniła zasady rejestracji firm w Bułgarii. 

Ustawa o Rejestrze handlowym jest aktem normatywnym obowiązującego  bułgarskiego ustawodawstwa,  zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Bułgarii, opublikowana w Dzienniku Ustaw /Dyrżawen Westnik/  Nr 34 z  25 kwietnia 2006 r. Zgodnie z paragrafem 56 /po aktualizacji/ rozporządzeń przejściowych i końcowych Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2008r.

Ustawa o Rejestrze Handlowym obejmuje:

  1. rejestrację handlową
  2. zasady przechowywania i dostęp do rejestru handlowego
  3. czynności dotyczące wpisu,  anulowania i odnawiania informacji

Rejestr handlowy  jest ujednoliconą zcentralizowaną elektroniczną bazą danych, zawierającą informacje i akty prowadzone oddzielnie dla każdego handlowca i oddziału zagranicznego handlowca.

Rejestr Handlowy zawiera następujące informacje:

  • nazwę firmy i dokładny adres
  • przedmiot działalności
  • nazwisko właściciela
  • nazwiska współwłaścicieli bezpośrednio noszących odpowiedzialność
  • nazwiska kierownictwa firmy
  • upoważnienia handlowe i inne fakty przedstawione w Rejestrze Handlowym
  • zabezpieczenie finansowe firmy  nazwa firmy może być używana jedynie przez handlowca, który zarejestrował firmę. W przypadku wykorzystania tej nazwy przez obcą firmę osoby zainteresowane mogą wystąpić o zaprzestanie jego używania i odszkodowanie za  poczynione straty związane z korzystaniem z nazwy firmy.

Rejestr Handlowy prowadzi Agencja ds. Rejestracji, podlegająca bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. Agencja umożliwia automatyczny dostęp do danych o zarejestrowanych firmach  dla Państwowej Agencji ds. Przychodów, jak również  dla innych podmiotów uprawnionych prawem bułgarskim.