Działalność w Bułgarii

Ważne informacje dotyczące działalności w Bułgarii

  • Inwestor rozpoczynający działalność w Bułgarii ma do wyboru różne formy działalności. Należą do nich: indywidualna działalność gospodarcza (dla osób fizycznych), spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział, przedstawicielstwo, konsorcjum, holding, spółdzielnia.
  • Według nas najbardziej optymalną formą prowadzenia działalności należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD lub jednoosobowa EOOD) oraz spółka akcyjna (AD lub jednoosobowa EAD). W obu przypadkach oferujemy swoją pomoc.
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Minimalny kapitał założycielski OOD (lub EOOD) wynosi 5 tys. BGN. Minimalna wartość jednego udziału to 10 BGN. Udziały mogą być opłacane w gotówce lub obejmowane w drodze aportu. Przynajmniej 70 proc. kapitału określonego w umowie spółki musi zostać wpłacone przed jej rejestracją. Organami OOD są: zgromadzenie ogólne wspólników oraz menedżer (lub menedżerowie). OOD nabiera osobowości prawnej z chwilą wpisu do rejestru.
  • W przypadku spółki akcyjnej, minimalna wartość kapitału to 50 tys. BGN, zaś przed rejestracją przynajmniej 25 proc. kapitału musi być wpłacone. Obowiązkowe jest również utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości przynajmniej 10 proc. kapitału.
  • Spółka akcyjna może przyjąć jednostopniowy lub dwustopniowy system zarządzania. W pierwszym przypadku organami spółki są zgromadzenie akcjonariuszy i zarząd (3-9 osób). W dwustopniowym systemie, organy to: zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza (3-7 osób) i zarząd (3-9 osób).
  • W początkowe fazie optymalizacjo kosztów podatkowych polecamy założenie spółki z o.o. Orientacyjny czas założenia takiej spółki to około miesiąca czasu.

Szczegółowe uwarunkowania prowadzenia działalności w Bułgarii.

Zakładanie i rejestrację spółek w Bułgarii regulują przepisy Kodeksu Handlowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD lub EOOD) i spółka akcyjna (AD) są najlepszymi formami prowadzenia działalności z udziałem kapitału zagranicznego w Bułgarii. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez jedną (EOOD) lub więcej osób (OOD), w tym również zagraniczne osoby fizyczne lub prawne.

W spółce z o.o. kapitał tworzony jest poprzez udziały jej wspólników (udziałowców), odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości posiadanego udziału. Rejestracja spółki z o.o. i potrzebne dokumenty. Umowa udziałowców, podpisana przez wszystkich założycieli sporządzona w języku bułgarskim, w przypadku innego języka musi być potwierdzona notarialnie. Tłumaczenie musi być zrobione na język bułgarski, gdyż umowa będzie złożona w bułgarskim sądzie. Ta procedura dotyczy wszystkich dokumentów składanych w sprawie rejestracji spółek.

Organami spółki jest zgromadzenie ogólne wspólników, które musi się odbywać przynajmniej raz w roku, oraz jej kierownik lub kierownicy. Protokół założycielski, podpisany przez założycieli, deklaracja kierownika lub kierownictwa nowej spółki sporządzona i podpisana oraz zatwierdzona notarialnie. Umowa zlecająca kierownictwo spółką, to umowa regulująca relacje pomiędzy spółką a jej kierownikiem/ kierownictwem (prezesem/ prezesami). Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Wniosek w języku bułgarskim do odpowiedniego sądu okręgowego, podpisany przez kierownika/ kierownictwo nowej spółki. Certyfikat z biura informacyjnego Państwowego Instytutu Statystycznego o zarezerwowaniu nazwy spółki. Pokwitowania opłat sądowych dotyczących rejestracji, opłaty za publikację i opłaty za wydanie jednej zalegalizowanej kopii postanowienia sądowego.

Cały proces rejestracji trwa około miesiąca. Rejestr sądowy prowadzony jest w formie elektronicznej bazy danych.