Rodzaje firm w Bułgarii

Rodzaje firm w Bułgarii

Rejestracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. OOD)

Rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje prezes/prezesi/uprawitel/ spółki. Dokumenty niezbędne do rejestracji są następujące:

 • Zgłoszenie rejestracji spółki z o.o. (OOD),
 • Deklaracja Prezesa wg art. 142 Kodeksu Handlowego,
 • Wzór podpisu prezesa spółki,
 • Umowa dotycząca utworzenia spółki,
 • Zgłoszenie rezerwacji nazwy firmy (D1).

Rejestracja Jednoosobowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. EOOD)

Druki do wypełnienia:

 • Zgłoszenie,
 • Akt utworzenia spółki,
 • Decyzja o utworzeniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja Oddziału firmy osoby zagranicznej

Do zgłoszenia o rejestrację niezbędne jest załączenie następujących dokumentów:

 • dokument, stwierdzający założenie spółki osoby zagranicznej (jeżeli ma osobowość prawną), posiadającej prawo prowadzenia działalności handlowej wg swojego prawa krajowego, posiadającego kompetencje podejmowania decyzji o rejestracji oddziału, nazwisko i imię osoby, która reprezentuje zagranicznego handlowca zgodnie z rejestrem, do którego jest wpisana (jeżeli istnieje taki rejestr) i sposób reprezentacji;
 • decyzja zagranicznego handlowca o otwarciu oddziału,
 • jeżeli przedmiot działalności oddziału zagranicznego handlowca wymaga zezwolenia, załącza się odpowiednią licencję lub zezwolenie,
 • akt utworzenia spółki, umowa lub statut handlowca zagranicznego, który zawiera wszystkie zmiany i uzupełnienia do momentu złożenia zgłoszenia o rejestracji oddziału handlowca zagranicznego,
 • pełnomocnictwo, z podpisami poświadczonymi notarialnie,
 • notarialnie poświadczoną zgodę i wzór podpisu kierownika oddziału handlowca zagranicznego,
 • dokument /dyplom, certyfikat BNB (Bułgarski Bank Narodowy) i tp./ dotyczący kwalifikacji zawodowych lub zdolności prawnej kierownika/prezesa zgodnie z wymogami Ustawy,
 • inne dokumenty zgodnie z wymogami ustawy.

Rejestracja Przedstawicielstwa handlowego

Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 bułgarskiej Ustawy o popieraniu inwestycji zagranicznych z 2004r. (ostatnie zmiany weszły w życie 30.08.2007 r.) podmioty zagraniczne, które mają prawo do wykonywania działalności gospodarczej wg przepisów prawa krajowego mogą założyć przedstawicielstwo w Bułgarii, które należy zarejestrować w Bułgarskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. W świetle ust. 2 wspomnianego artykułu przedstawicielstwa nie są jednak osobami prawnymi i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

W celu zarejestrowania przedstawicielstwa handlowego na terenie Bułgarii należy przygotować i złożyć w  Bułgarskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wg wzoru Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 2. Oficjalny dokument rejestracji podmiotu zagranicznego wydany wg właściwości kraju pochodzenia osoby zagranicznej, zgodnie z prawem miejscowym.
 3. Oficjalny dokument potwierdzający osoby zarządzające  i reprezentujące podmiot zagraniczny wydany przez organ właściwy w sprawach z pkt.2.
 4. Decyzję zarządu firmy o utworzeniu przedstawicielstwa w  Bułgarii.
 5. Specjalne pełnomocnictwo, poświadczone przez notariusza, oryginał, wydane przez przedstawiciela firmy zagranicznej dla osoby, do przeprowadzenia rejestracji przedstawicielstwa na terenie R. Bułgarii (tj. dla osoby nie figurującej w dokumentach rejestracyjnych firmy) i która w imieniu przedstawicielstwa będzie działała w ramach udzielonych plenipotencji.
 6. Wzór podpisu osoby reprezentującej przedstawicielstwo handlowe złożony w obecności pracownika wydziału “Rejestr Handlowy” Bułgarskiej Izby Handlowo-Przemysłowej lub ewentualnie za granicą w obecności notariusza, i w tym wypadku należy potwierdzić jego autentyczność.
 7. Wypełnioną kartę informacyjną wg wzoru Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej wg Cennika usług Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Transakcje, które są dokonywane między podmiotem zagranicznym a miejscowym dla potrzeb zarejestrowanego przedstawicielstwa, podlegają przepisom regulującym transakcje między osobami miejscowymi.